Garantie en garantievoorwaarden Tandartspraktijk Ekhart

 Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden en dienen in zijn geheel te worden gelezen.

Garantie: is niet vanzelfsprekend bij een tandarts. Juridisch gezien heeft een tandarts inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

1.    Aan diverse behandelingen hebben wij een “garantieperiode” gedefinieerd. Binnen deze periode mag u terugkomen op de door ons uitgevoerde werkzaamheden en zullen wij beoordelen of deze voor kosteloze reparatie in aanmerking komen. 

2.    Bij de beoordeling nemen wij mee of er sprake is geweest van normaal onderhoud en/of gebruik en/of patiënt regelmatig (minimaal een keer per jaar) Tandartspraktijk Ekhart heeft bezocht om zijn/haar gebit te laten controleren, dan wel te laten verzorgen. Ook vallen hieronder het uitvoeren van röntgenfoto’s. Bij nalaten hiervan is de praktijk niet aansprakelijk voor de schade en kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantievoorwaarden.

3.    Verder wordt ook bekeken of er geen wijzigingen, al dan niet door derden, in het werkstuk zijn aangebracht. 

4.    Mocht blijken dat een ondeugdelijke behandeling de oorzaak is van uw klacht, dan wordt deze in het beginsel kosteloos en op service opnieuw gedaan. Er vindt geen restitutie en/of creditering plaats.

5.    Bij uitschrijving uit de praktijk van Tandartspraktijk Ekhart, komen alle garantie en garantievoorwaarden alsmede de aansprakelijkheidstelling per direct te vervallen. Dit geldt ook voor vervaardigde werkstukken welke door Tandartspraktijk Ekhart is vervaardigd, dan wel in opdracht van Tandartspraktijk Ekhart is vervaardigd door derden.

 Garantieperioden:

1.    Een garantietermijn van 1 jaar geldt bij behandelingen voor vullingen, waarbij wordt aangemerkt dat vervanging en/of reparatie om esthetische reden en slijtage niet onder garantie vallen. Tevens kan Tandartspraktijk Ekhart tijdens een behandeling aangegeven dat een vulling niet binnen de garantievoorwaarden valt, of als in overleg met de patiënt gekozen wordt voor een optie die buiten het indicatiegebied voor een vulling valt. Deze keuze wordt in de patiëntenkaart genoteerd en tevens wordt de patiënt hiervan mondeling op de hoogte gebracht.

2.    Een garantietermijn van 5 jaar geldt bij behandelingen voor (niet implantaat gedragen) kroon- en brugwerk.

3.    Een garantietermijn van 1 jaar geldt bij behandelingen voor volledige prothese van onder- en/of bovenkaak en frames. Immediaatprotheses en partiele prothesen vallen nadrukkelijk buiten de garantie. (zie punt 17).

4.    Bij combinatiewerkstukken uit de in punt 2 en 3 genoemde behandelingen ( frame en kroon- en/of brugwerk) geldt een garantietermijn van een jaar.

5.    Indien en voor zover er sprake is van een garantietermijn langer dan 1 jaar geldt het navolgende: de garantie dekt de kosten van de vervanging of reparatie van het werkstuk volgens navolgende staffel. Binnen een jaar na plaatsing 100%, Het tweede jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40%, het vijfde jaar 20%. Tandartspraktijk Ekhart, zal per geval beoordelen of er sprake is van garantie en/of kostendekking. Bij de beoordeling nemen wij mee of er sprake is geweest van normaal onderhoud en/of gebruik en/of patiënt regelmatig (minimaal een maal per jaar) Tandartspraktijk Ekhart heeft bezocht om zijn/haar gebit te laten controleren dan wel te laten verzorgen. Onder kosten wordt in dit artikel verstaan het bedrag dat Tandartspraktijk Ekhart normaliter in rekening zou hebben gebracht op het moment van uitvoeren van de behandeling onder garantie; de patiënt dient derhalve bij toepasselijkheid van het restant (d.w.z. de kostprijs als bedoeld minus de garantie) te voldoen met in achtneming van de betalingsvoorwaarden.

6.    De garantietermijn wordt berekend vanaf de dag van plaatsing van het werkstuk.

7.    Indien het werkstuk onder garantievoorwaarden volledig is vervangen, valt deze vervanging onder de bestaande garantievoorwaarden, waarbij de plaatsingsdatum van het oorspronkelijke werkstuk het geldende vervangingsmoment is voor de garantietermijn.

8.    Reparaties aan werkstukken, welke vallen onder de garantievoorwaarden, vallen onder de bestaande garantievoorwaarden, waarbij de plaatsingsdatum van het oorspronkelijke werkstuk het geldende aanvangsmoment is voor de garantietermijn. Er bestaat geen garantie op slijtageonderdelen.

9.    Defecten en/of benodigde reparaties aan de door de praktijk vervaardigde werkstukken, veroorzaakt door (externe) invloeden, zoals daar te noemen zijn: endodontologische problemen, parodontologische problemen, ongeval, knarsen, medicatiegebruik, veranderingen in de gezondheid van de patiënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose, ed. of als de patiënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd zijn uitgesloten van garantie.

10. Als een element (bestaande kies of tand) of implantaat, onder een door de praktijk vervaardigd werkstuk verloren gaat, waardoor het werkstuk mede verloren gaat, heeft de patiënt geen aanspraak op garantie. 

11. Patiënt heeft geen aanspraak op enigerlei financiële vergoeding wanneer de patiënt bij een benodigde vervanging of reparatie kiest voor het laten uitvoeren door een andere partij dan Tandartspraktijk Ekhart.

12. Uitgevoerde controles worden volgens de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven gefactureerd en worden doorberekend aan de patiënt.

13. Het in overleg met de patiënt vervangen van verbruiksmaterialen (zoals daar bijvoorbeeld zijn: rubbers van locators, ruiters van frame, schroefjes bij klikprotheses ed.,) tijdens de controles, of welke in opdracht van Tandartspraktijk Ekhart door derden worden uitgevoerd, vallen niet onder de garantie en worden doorberekend aan de patiënt.

14. Het in overleg met de patiënt maken van röntgenfoto’s bij controles is niet kosteloos en zal worden doorberekend aan de patiënt volgens de geldende tarieven.

15. De in dit hoofdstuk toegezegde garanties zijn onvoorwaardelijk verbonden aan de adequate en preventieve zorgverlening aan en door de patiënt zelf. De patiënt dient in alle gevallen uitdrukkelijk de adviezen en de instructies van Tandartspraktijk Ekhart toe te staan en op te volgen. Indien niet in goed overleg de vermelde zorg en behandelingen zouden kunnen plaatsvinden of indien de instructies niet voldoende worden opgevolgd door toedoen of nalaten van de patiënt, vervalt uiteraard de garantie.

16. Indien een patiënt last heeft van knarsen, dient hij/zij dit aan te geven aan Tandartspraktijk Ekhart. De praktijk kan een knarsplaat vervaardigen voor de patiënt. Een knarsplaat wordt in overleg met de patiënt, daar deze behandeling niet onder garantie valt, berekend volgens de geldende tarieven. De knarsplaat zelf is gegarandeerd voor een termijn van 6 maanden.

17. Een immediaatprothese is een (tijdelijke) noodprothese en kan mogelijk niet optimaal functioneren. Aangezien een immediaatprothese minder functionaliteit geeft dan een definitieve prothese is de kans op ongemak en ontevredenheid bij de patiënt groter. Een immediaatprothese, alsmede een partiële plaatprothese valt nadrukkelijk niet onder een garantie en de kosten voor het vervangen van deze prothesen zullen in overleg met de patiënt worden doorberekend aan de patiënt.

18. De kosten voor het mogelijk opvullen van een prothese (rebasen / relinen) worden in overleg met de patiënt doorberekend volgens de geldende tarieven en de daarbij behorende techniekkosten. 

19. Ook reparaties van protheses, partiële protheses en frameprotheses, inclusief de gemaakte techniekkosten vallen ook buiten de garantievoorwaarden.

20. Patiënt dient te allen tijde Tandartspraktijk Ekhart. volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de patiënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

21. Alle niet in deze garantievoorwaarden genoemde behandelingen, zoals bijvoorbeeld implantaten, kronen op implantaten, wortelkanaalbehandelingen, tandveesbehandelingen, chirurgische behandelingen, mondhygiënebehandelingen, sealants, spalken, ed, vallen niet onder enige vorm van garantie